onestop

Komishiniin Invastimantii Itiyoophiyaa tajaajila invastarootaaf kennamu ammayyaa fi bu’a qabeessa akka ta’uuf hojiwwan adda addaa hojachaa jira. Gara fuulduraattis Inistiitiyuutii Misooma Industirii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii waliin ta’uun sirni odeeffannoo walitti qabuu qulqullina olaanaa fi ammayyaa ta’e kan hojii deeggarsaa fi hordoffii Komishinichaa ammayyeessuuf gargaaru ni jalqabama.

Tajaajilli Eeyyamaa Fi Galmeessa Daldalaa Kuma 400 Ol Oonlaayiniin Kenname

Baatii sadii kan hinguunne keessatti tajaajilli galmeessaa fi eeyyama daldalaa kuma 400 ol oonlaayiniin kennamuu Ministeerri Daldalaa fi Walitti Hidhamiinsa Naannawaa beeksise. Ministeerichi Hagayya 1, 2015 eegalee kenniinsa tajaajila eeyyamaa fi galmeessa daldalaa sadarkaa biyyaalessaattii gama oonlaayiniin taasisuun ni yaadatama. Adoolessa 1, 2015 hanga Fulbaana 8, 2016’ttis tajaajila eeyyamaa fi galmeessa daldalaa kuma 401 fi …

Tajaajilli Eeyyamaa Fi Galmeessa Daldalaa Kuma 400 Ol Oonlaayiniin Kenname Read More »

Mama Doing Good Huawei waliin ta’uun dubartoonni teeknooloojii argachuu danda’an guddisuuf hojjechaa jira

Dhaabbanni ‘Mama Doing Good’ jedhamu kan Giiftii Duree Keeniyaa Raachel Ruutoon durfamu Huawei waliin ta’uun dubartoota karaa teeknooloojii dijitaalaa humneessuu danda’eera. Dhaabbatichi waldaalee dubartoota Keeniyaa kuma 14 ol ta’aniif leenjii ogummaa dijitaalaa kennuuf Huwaawee Keeniyaa waliin waliigaltee waliigaltee mallatteessaniiru. Sirna mallatteessuu kanarratti hoji gaggeessaan olaanaa dhaabbata “Mama Doing Good” Dr. Joon Chumo akka jedhanitti, tumsi …

Mama Doing Good Huawei waliin ta’uun dubartoonni teeknooloojii argachuu danda’an guddisuuf hojjechaa jira Read More »

Dhaabbanni Misooma Industirii Mootummoota Gamtoomanii Ityoophiyaa waliin tumsa qabu cimsuu akka barbaadu ibsaniiru

Dhaabbanni Misooma Industirii Mootummoota Gamtoomanii (UNIDO) hariiroo Itoophiyaa waliin qabu cimsuu akka barbaadu daayreektarri olaanaa dhaabbatichaa Gerd Muller beeksisaniiru. Yaa’iin Waliigalaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii 78ffaan Niiw Yoorkitti gaggeeffamaa jira. Itti aanaan muummee ministiraa fi Ministirri Dhimma Alaa Obbo Damaqa Makonin konfiraansii cinaatti Daarektarri Olaanaa Dhaabbata Misooma Industirii Mootummoota Gamtoomanii (UNIDO) Obbo Gerd Muller waliin mari’ataniiru. …

Dhaabbanni Misooma Industirii Mootummoota Gamtoomanii Ityoophiyaa waliin tumsa qabu cimsuu akka barbaadu ibsaniiru Read More »